Řenče - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Z historie hřbitova

Hřbitov Řenče

 vstup na nový hřbitovvstup na starý hřbitov

       (vchod na nový hřbitov)                    (vchod na starý hřbitov)

O STAVBĚ HŘBITOVA – výpis z Farní knihy založené v roce 1900

„Hřbitov řenečský nalézá se na jižní části vesnice. Původně zamýšleli občané řenečští věnovati na hřbitov obecní draha k Plevňovu se táhnoucí až u cihelny „Machovy“. Než tomu opřela se obec Vodokrty, dovozujíc, že by měli z kostela na hřbitov tak daleko jako z domova do kostela. Konečně po vyjednávávní celý rok trvajícím shodli se všichni v tom, že má býti hřbitov blíže k vesnici. 

Obec řenečská byla dle předchozích úmluv vázána věnovati zdarma pozemek na hřbitov. Nemajíc sama vhodného pozemku, žádala správu velkostatku hraběte ze Schönbornů s výměnu pozemku  panského za obecní. Vyjednávání mělo výsledek r. 1899 hřbitov dostaven a dne 1. dubna 1900 při instalaci faráře vč. p. vikáře Jana Žilíka, děkana v Merklíně slavnostně posvěcen. Náklad na stavbu hřbitovní zdi a úprava pozemku obnášel 900 zl bez dovozu, jejž obstarali příslušné obce s velkostatkem. Výměra hřbitova obnáší 15 arů 03 m2. Dle platných nařízení zdravotních vystavěly příslušící obce v severovýchodním rohu hřbitova úmrlčí komoru nákladem 600 zl. Hřbitov a úmrlčí komora kolaudovány dne 12. prosince 1899.

Zajímavá jest, že na novém hřbitově prvně pohřben byl Josef Kasl, kostelník a hrobař při chrámu Páně ve Vícově. Na Vícově posledního nebožtíka pochoval a v Řenčích první do posvěcené půdy byl pochován. Hřbitov řenečský jest konfessionální hřbitov. 

Nový hřbitov

Jelikož míst na hřbitově Řenečském pro dospělé bylo málo již, poněvadž ke 100 hrobům bylo od vlastníků zakoupeno jako rodinné hroby, zaslal farní úřad spis k okr. pol. správě v Přešticích ze dne 16. dubna 1925 čís 112, aby církevní hřbitov byl rozšířen nebo nový hřbitov zřízen. Okr. pol. správa v Přešticích žádá přehlednou tabulku úmrtnosti farnosti Řenečské od 1. ledna 1915 do 31. listopadu 1924, což zasláno ze dne 8. května 1925 čís 133. Dne 4. července 1925 č. 14804 bylo obcím farnosti Řenečské oznámeno, že na hřbitově církevním v Řenčích jest nedostatek místa k pohřbívání, a aby obce se postaraly buď o rozšíření hřbitova církevního, nebo zřízení hřbitova nového. Dlouho se nic nedělo. Až farní úřad zaslal spis ze dne 10. dubna 1926 k okresní pol. správě, aby rozšíření nebo zřízení nového hřbitova bylo uspíšeno, jelikož místa na hřbitově nejsou již pro dospělé, takže bylo pohřbíváno již na místě mezi malými dětmi. Jak se má farář zachovati ohledně zřízení nového hřbitova, na žádost obdržel spis a pokyn od bisk. v Čes. Budějovicích ze dne 17. září 1925 čís. 9365.

Jelikož plán byl okr. pol. správě ohledně hřbitova v Řenčích předložen od p. okr. inženýra, ustanovila se komise na 11. června 1926 dopoledne v 9 ¼ hodině u hřbitova starého.

Pozváni byli: všichni starostové obcí nebo zástupce, p. patronátní komisař A. Král z Dolní Lukavice, farář osad, p. statkář Čejka, p. okr. hejtman, p. okresní lékař, p. okr. inženýr. P. Čejka Jos. nabízel pozemek za hřbitovem nahoru, ale terén uznán od komise za neuspokojící pro hroby, ježto tam bylo mnoho kamene. 

Až konečně ujednáno místo na levé straně hřbitova k Řenčům. Dlouho se táhlo řízení tím, že statkář Čejka žádal přemrštěnou cenu za sáh, takže obec byla nucena podati tuto záležitost pozemkovému úřadu do Prahy, který o tom rozhodl. Konečně jednalo se obcím o to, jaký hřbitov má býti postaven, zda rozšířiti církevní hřbitov nebo postaviti nový communální. 

Tři obce byly pro církevní a dvě obce pro obecní. Na okr. pol. správě v Přešticích radili, aby se rozšířil církevní hřbitov, poněvadž zde na osadě jest nepatrné procento osadníků jiného vyznání. Až konečně po dlouhé době jistý pán na okresu radil, aby zařídili si obecní hřbitov. Farář se do záležitosti té nepletl, poněvadž věděl, jaké smutné zkušenosti měl p. děkan v Přešticích při zřizování nového hřbitova.

Jak hřbitov má býti zřízen, došel přípis okr. pol. správy v Přešticích ze dne 2. července 1926 č. 18702. Ohradní zeď nového hřbitova zřídí se ve stejné výši a síle jako při hřbitově starém. Vjezd na nový hřbitov posune se směrem k vozové cestě. Nyní jednalo se o úmrlčí komoře. Dle zákona měla býti postavena nová úmrlčí komora, která dle plánu stála by veliké peníze 20 000 Kč. Farář sám nabídl užívání staré úmrlčí komory, poněvadž v ní žádná kaple se nenachází, než dvě obyčejné místnosti. Vchod nový z nového hřbitova nebyl prorážen do úmrlčí komory, ale ponechán k užívání starý vchod na církevním hřbitově. Jelikož úmrlčí komora byla ve špatném stavu, bylo přikročeno k její opravě. Opravoval patronátní úřad s obcemi dohromady. 

Když obec oznámila, že hřbitov nový jest hotov (v září byl vystavěn) okr. pol. správě v Přešticích ze dne 20. října 1926 ustanovila kolaudační řízení na sobotu, 23. října 1926. Při kolaudačním řízení vytknuty různé vady a na to okr. pol. správa oznámila, jak se má úmrlčí komora dodatečně upraviti. Plán nového hřbitova nachází se na obecním úřadě v Řenčích. Rozloha hřbitova nového jest 20 árů.“

pohled na zasněžený hřbitov 7.1.2009