Obec Řenče
Obec
Řenče

Záznamy ze školních kronik

Rok 1902 - Polévkův ústav

Působením lidského soucitu mezi spolubližními se ulehčuje a zmírňuje sociální společenské žití obecenstva. Těmi a zásadami řídě se velectěný pán pan Alois Pelc, c. k. okresní hejtman v Přešticích, vybídl učitelstvo okresu Přeštického, aby působilo ve škol. obcích k zařizování polévkových ústavů pro školní mládež.
Řídící učitel zdejší školy uznal šlechetnou myšlenku tu za tuze dobrou, ujal se jí, a při valné hromadě Člen. - hosp. besedy v Řenčích dne 26. října 1902 promluvil vřele a účinně k přítomným, prosil je, by spolupůsobení mu neodepřeli. Lid náš je dobrého srdce. Hned při schůzi té vybrán obnos 7 K 45 h na zařízení polévkového ústavu, t. j. talířků, lžic a j. v., a ustavila se komise takto:
Dp. Jan Záhorský, farář, co předseda
p. Jos.V.Kosbel, říd.učitel, co jednatel
p. Frant.Luhan, učitel, jako pokladník
Členové dozorčí rady:
Pan Vilém Smiedt, hosp.správce v Řenčích
Pan Jan Pašek, starosta v Řenčích
Pan Jan Přibáň, starosta ve Vodokrtech
Pan Josef Macháček, starosta ve Knihách
Pan Vojtěch Kolina, starosta ve Voseku
Pan Štěpán Strejc, starosta v Plevňově
Stravovelitelem ustanoven p. Jan Hejl hostinský v Řenčích a vyjednáno platili 1 talířek polévky a/5 h. Většími dary přispěli: F. O. uroz.pán Karel hr. ze Schönbornů 30 K, J.E. pan místodržitel 6K, okr. hosp. záložna v Přešticích 4 K, pan Josef Šindelář, domkář z Plevňova 4 K, pan Vilém Smiedt 3 K, dp.Jan Záhorský 2 K a j.více. Řídící učitel s p. Frant.Luhanem pořádali divadelní představení ve Voseku a dětské divad. představení ve Vodokrtech, která vynesla 22 K 98h.
Správa školy vydává všem vřelé díky a volá: "Zaplať Bůh"

Rok 1906 - Divadelní hra

Dítky III. třídy sehrály dne 14. 1. 1906 v hostinci p.V.Úbla v Řenčích ve prospěch polévkového ústavu vánoční hru se zpěvy pod názvem: "Čarovná noc"
Nával obecenstva a dítek netušený, výprava hry vkusná, národní obleky dítek, sehra velmi dobrá, potěšující čistý výnos 34 K 44 h, tu srdce radost cítí z tak zúšlechťující zábavky.

Rok 1910 - První dětský den

První dětský den pořádán na zdejší škole dne 8. prosince 1910 ve 2 hodiny odpoledne v hostinci pana P. Kasla s programem:
1. Proslov řídícího učitele
2. Rakouská národní hymna: básně, zpěvy, úhry. koncert pp. Učitelů
Byl to v pravdě dětský den, pln radosti a veselí. Nejvíce se líbily a rozjařily hry, které provedly dítky druhé třídy nacvičením říd. učitele. Jistě nezůstalo jedno oko by slze radosti a jedná tvář bez libého úsměvu, také Zemská komise se usměje, až dostane 91 K 184h. Kdyby Řenečská škola byla vzata za průměr všech škol vynesl by První dětský den Zemské komisi překrásný dárek k Ježíšku.

Rok 1916 -  Fond na zřízení koupelny pro dítky

Koupele uznány za velice důležitého činitele ve zdravotním vývoji dítek, zvláště v přírodě. V Řenčích dítky koupají se v rybníčcích zvaných "Olšenka" a "Nazaháječka".
Leč v rybníčcích těch není tekoucí vody, nýbrž stojaté z pramenů a vody dešťové, jsou to spíše jen nádrže vody zřízené velkostatkem pro plavení dobytka, pročež voda v obou jest nečistá, zdraví škodlivá.
Učitelstvo chtíc dětem dopomoci a dopřáli koupelí ve vodě čisté, tekoucí, potoční aspoň v budoucnosti usneslo se dáti podklad k zařízení koupaliště a uspořádalo koncert k účelu tomu. Výtěžek činil 22 K 32 h. Začátek to malý, ale přec jen začátek pro tak blahodárně působící sport dětského zdravotnictví, který již s myšlenky nesejde.
Správa školy podala též prostřednictvím c.k. okres. školní rady v Přešticích žádost k c.k. ministerstvu kultu a vyučování o podporu na zařízení koupaliště v Řenčích, leč bezúčelně. Peníze, pod názvem výše uvedeným, uloženy jsou ve "Spořitelním a záložním spolku v Řenčích č. 76" a obnášejí koncem června 1916 23 K 15 h.

Rok 1929  - Sázení lip

U kříže proti školní budově při rozcestí silnic vsadili žáci školy zdejší dne 3. května 3 lípy, jež darovala správa školy ze své školky.

Rok 1932  - Vysazení "Lípy Tyršovy"

Dne 24. dubna 1932 k uctění 100. výročí narozenin zakladatele Sokola Dra Mir. Tyrše byla tělocvičnou jednotou Sokol v Řenčích vysazena "Lípa Tyršova". Slavnosti této zúčastnila se škola zdejší. Lípa byla vysazena na návsi blízko pomníku padlých ve svět. válce 1914-18.
Lípa tato vypěstována ve školní zahradě zdejší školy. Děti před slavností lípu ze školní zahrady vyzvedly, ozdobily ji barevnými stužkami a nesly ji v průvodu, který tvořili školní děti, Sokolové ve všech složkách, sbor dobrovolných hasičů v Řenčích. Průvod ubíral se od školy dolů na náves ku pomníku padlých.
Starosta  tělocvičné jednoty "Sokol" Jos.Čejka, statkář v Řenčích, přivítal přítomné. Slavnostní řeč pronesl řídící učitel F.Hlína. Potom byly předneseny čl. Sokola s. E. Česalovou (náčelnicí), ses. A. Červenou a dorostenkou Pavl. Paškovou příležitostné básně, při nichž lípa byla uložena v zem bratrem Jos. Čejkou a bratrem Václavem Vágnerem, rol. v Řenčích. Nato každé dítko i přítomné občané vhodili po hrstce zemi ke kořenům lípy.
Po zasazení "Tyršovy lípy" starosta "Sokola" Jos. Čejka odevzdal proslovem tuto lípu v ochranu starostovi obce Václavu Kůsovi a tím i v ochranu veřejnosti. Starosta obce opět proslovem za ni poděkoval a žádal občanstvo o podporu a péči o tuto lípu i o stromy vůbec. Sbor dorovol. hasičů v Řenčích zúčastnil se slavnosti v krojích v plném počtu činných členů. Zapěním stát. hymny byla slavnost ukončena.

Kalendář

Vstup na facebook

https://www.facebook.com/obecrence

 

Aktuální teplota

25.6.2024 06:06

Aktuální teplota:

15.3 °C

Vlhkost:

78.0 %

Rosný bod:

11.5 °C

Sociální služby

Sociální služby Přešticka

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech.

Kalendář